آغاز حشر عمومی برای پاک کاری شهر تالقان‎

تالقان تفعالین جامعه مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و صد ها تن از همشهریان در همکاری با پرسونل شاروالی در یک اقدام بی پیشینه، دست به پاک کاری شهر تالقان از وجود کثافات زده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این حشر که شام گذشته آغاز شد، هدف آن تشویق مردم در امر پاک کاری محیط زنده گی به خصوص همکاری با کارمندان تنظیف گفته شده است.

منیر احمد هدف مسوول شبکه متخب جامعه مدنی در تخار می گوید که می خواهد از این طریق مردم را به پاک نگهداری شهر، خانه و محیط زنده گی تشویق کند.

وی می گوید:” حشر پاک کاری شهر تالقان از وجود کثافات از ساعت ۷ نیم شام تا ده شب ادامه داشت، این حشر تا شب عید ادامه خواهد یافت و تصمیم بر این است که تا روز عید این شهر از وجود کثافات پاک کاری شود، هدف اصلی تشویق مردم است.”

در همین حال محمد شفیق پویا مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان تخار می گوید که برزگترین نقش را در خصوص نهادینه شدن فرهنگ شهر نشینی باید خبرنگاران ایفا نمایند.

پویا می گوید که این حرکت مدنی، مسوولین خفته را که جهت های اصلی خدمت گذاری برای مردم را فراموش کرده اند، بیدار خواهد کرد.

وی می گوید:” ما می خواهیم فرهنگ شهر نیشنی را نهادینه بسازیم، هیچ کس به تنهایی نمی تواند تغییر به وجود بیاورد، مردم باید در کار های درست و سرنوشت ساز تشویق شوند و راه درست برای شان نشان داده شود.”

نصیر احمد از باشنده های تالقان می گوید زمانی که فراخوان پاک کاری شهر را از سوی نهاد های مدنی در تالقان در فیسبوک خوانده است، به شهر آمده و در این حرکت مدنی سهیم شده است.

وی می گوید:” ما باید در پاک نگهداشتن شهر مان با کارمندان تنظیف شاروالی همکاری نماییم، زیرا که اگر ما همکاری نه کنیم شاروالی نمی تواند از عهده این کار به آسانی براید.”

در عین حال شفیق نسیمی سخنگوی شاروالی تالقان آغاز این حشر را برای نهادینه شدن فرهنگ شهر نشینی موثر می داند و بر دوام همکاری مردم در امر پاک نهگداشتن شهر تاکید می ورزد.

نسیمی می گوید:”من در این قسمت از عالمان دین، دوکانداران و شهریان تالقان نیز می خواهم که در حشر ما را یاری رسانند که شهر مان عاری از کثافات باشد.”

تراکم بیش از حد کثافات در شهر و جاده های تالقان از مشکلات عمده محسوب می شود ولی مسوولین شاروالی تالقان علت این امر را نبود امکانات لازم جهت انتقال کثافات به خارج از شهر و عدم همکاری مردم در پاک نگهداشتن این شهر می دانند.