آب های افغانستان براساس قوانین بین المللی آب تنظیم می شود

غنی 11محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که آب‌های افغانستان در مطابقت با قوانین بین‌المللی نظام آب تنظیم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آٌقای غنی موضوع تنظیم آب‌های کشور را در دیدار با تیم تخنیکی بخش آب وزارت انرژی و آب قبل از ظهر امروز در ارگ مطرح کرد.

نخست تیم تخنیکی بخش آب وزارت انرژی و آب، گزارش خویش را از چگونگی مطالعات روی ساحات حوزۀ دریایی هریرود به رئیس جمهور ارائه نمود.

رئیس جمهورغنی پس از شنیدن گزارش تیم مذکور، از تحقیقات و مطالعات انجام شده روی آب‌های حوزۀ دریایی هریرود استقبال نمود و به آنان دستور داد که روی حوزۀ دریایی هیرمند نیز تحقیقات همه جانبه انجام دهند.

رئیس جمهورغنی گفت که تقسیمات آب‌های افغانستان در گذشته بصورت عنعنوی انجام می‌گردید، اما از این پس آب‌های کشور در مطابقت با قوانین بین‌المللی نظام آب تنظیم خواهد شد. وی علاوه کرد که روی گزارش مطالعات آب‌های کشور در جلسۀ کابینه نیز بحث خواهد شد.

آقای غنی خاطر نشان کرد که حکومت تلاش می‌نماید تا با مدیریت سالم، آب‌های افغانستان مهار گردد و از آن در بخش‌های زراعت و تولید انرژی استفادۀ مزید صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور تصریح نمود که بخاطر اهمیت مطالعات روی آب‌های افغانستان، در بخش استخدام مشاورین تخنیکی آب، امکانات لازم به دسترس وزارت انرژی و آب قرار خواهد گرفت.