وزارت معارف با بیش از ۱۷۰ ولسوالی پیوند کاری ندارد

WEXARATمسولان در وزارت معارف کشور می گویند نبود امنیت باعث شده است که نتوانند با بیش از ۱۷۰ ولسوالی در سراسر کشور ارتباط مستقیمی برقرار نمایند و در بخش سواد آموزی فعالیت منظمی انجام دهند.

به گفته این مسوولان افغانستان از جملهء ده کشور جهان است که سواد مردمان آن در سطح پایین قرار دارد.

محمد سردار رحیمی معین وزارت معارف در بخش سواد آموزی که برای اشتراک در کمیته محو بی سوادی در شهر مزار شریف آمده است با بیان این مطلب می گوید: فقر اقتصادی، ناامنی و عدم توجه دولت های کمک کننده برای افغانستان باعث شده است که سطح سواد مردمان این کشور به گونه قابل ملاحظهء گسترش نیابد و در حالت افت باقی بماند.

آقای رحیمی روند مبارزه با بی سوادی را در کشور نا مطلوب خوانده افزود که هم اکنون نیز آنان با چالش های فراوانی درین زمینه روبرو هستند و نبود امنیت باعث شده است که نتوانند برای باشنده گان بیش از ۱۷۰ ولسوالی کشور در بخش آموزش سواد بگونهء خوبی خدمات عرضه نمایند.

وی علاوه کرد که یافته های وزارت معارف کشور نشان می دهد که ۶۰ فیصد مردمان کشور هنوز هم بیسواد هستند.

درین نشست از کارکردهای ریاست معارف ولایت بلخ نیز انتقادهای صورت گرفت، داکتر محمد افضل حدید ریس شورای ولایتی بلخ از موجودیت فسادر در اداره معارف بلخ سخن زده گفت : با آنکه ولایت بلخ از جمله ولایت های امن کشور است اما هنوز هم به گونه چشمگیری در راستای سواد آموزی و گسترده شدن دامنه ان توجهی صورت نگرفته است.

اما مسولان در معارف بلخ کارکردهای شان را در زمینه آموزش سواد برای باشنده گان این ولایت قابل ملاحظه خوانده و از با سواد شدن بیش از ده هزار تن در سال گذشته درین ولایت سخن می زنند.

مولوی عبدالعزیز عزیز ریس معارف بلخ گفت: در همکاری با نهادهای کمک کننده درین زمینه توانسته بیش از یکصد مرکز آموزشی را ایجاد نمایند که هم اکنون صدها تن در آن مصروف آموزش سواد هستند.

گفته می شود افغانستان در منطقه از جمله کشورهای است سطح سواد در آن در حد پایین قرار دارد.

شهروندان ولایت بلخ نیز سفر این مقام بلندپایه وزارت معارف را اثر گذار خوانده می خواهند که کیفیت آموزش و پرورش را در مراکز ایجاد شده سواد آموزی بلند ببرند و در راستای نظارت از آنها عملکرد خوبی داشته باشند.

این درحالیست که همواره شکایت ها از بی کیفیت بودن مراکز سواد آموزی در سطح کشور شنیده شده و مصارف انجام شده را درین راستا بی فایده خوانده اند.