دیدگاه عبدالطیف پدرام در مورد درج واژه «افغان» در شناسنامه الکترونیکی

۱۸ ثور ۱۳۹۷