تظاهرات ولایت پنجشیر؛ مخالف با توزیع شناسنامه برقی

۱۹ ثور ۱۳۹۷