بنده از طرف ملت ایران به او «ترامپ» می گویم «شما غلط می کنید»

۲۰ ثور ۱۳۹۷