گلوله

اولگ کلاشنیکف، چهارمین متحدرییس جمهوری پیشین اوکراین کشته شد

یک نماینده سابق مجلس اوکراین چهارشنبه به ضرب گلوله از پای در آمد و به چهارمین متحد ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری پیشین طرفدار مسکو تبدیل شد که طی دو ماه گذشته به طرز مرموزی جان خود را از دست دادند.