اسد ۱۵, ۱۳۹۹

کاندین شورای ولسوالی، پکتیا، زرمت، قتل، خشونت خانوادگی