واکنش، مقامات، داخلی، بین المللی، حمله ،خونبار، ورزشکاران