واکنش، جهانی، حمله، رژه، نیروهای، مسلح، اهواز، ایران