همراهی تونس با عربستان منجر به فعال شدن عناصر تروریستی خواهد شد