اسد ۱۵, ۱۳۹۹

نشست جامعه جهانی و افغانستان در کابل