اسد ۱۹, ۱۳۹۹

موسی زی، خارجه، امریکا، پیمان امنیتی با امریکا