سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

محمد مصباح،‌ پژوهشگر موسسه کارنگی آمریکا