سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

متهمان تجاوز گروهی در بامیان دستگیر شدند