ماین گذاری و انتحار در کشور، قربانی از مردم می گیرد