اسد ۱۴, ۱۳۹۹

فتنه گری آمریکا در قبال کوریای شمالی