عطامحمد، علی پور،رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان