سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

طرح، تسهیل، تبادلات، مالی اروپا ،ایران،تحریم، نفتی ،آمریکا