سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

طالبان، حملات دوباره بر ولسوالی سیدآباد، میداو وردک