سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

طالبان،مقامات آمریکایی، دوحه پایتخت قطر