اسد ۱۸, ۱۳۹۹

شیعه کشی، در پاکستان اعدام د رپاکستان