شیرخان فرنود، موسس کابل بانک، زندان بگرام، درگذشت، ایست قلبی