سمینار منطقه‌يي در باره مصرف غیرقانونی مواد مخدر در کابل