سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

سقوط، پوسته، دو قرارگاه ، طالبان، فاریاب