اسد ۲۰, ۱۳۹۹

دست های پنهان موساد در آذربایجان و قفقاز شمالی