داکتر عبید هفته آینده به مجلس نمایندگان حاضر خواهد شد