اسد ۲۴, ۱۳۹۹

جاپان، میدانی برای آماده گی مقابله با سنگاپور