تعصبات قومی و سمتی عامل استفاده از آرای سفید و باطل