تظاهرات گسترده تونسی ها علیه تساوی شدن میراث زن و مرد، آزاد اعلام کردن همجنسگرایی