ترکمنستان، افغانستان، فاریاب، برق وارداتی، پول صرفیه برق