تروریستان، طالب، کمینی، نیروی نظامی، تلفات، سنگین،