سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

تاکید دوباره رئیس جمهور بر صلح همراه با جنگ