بی توجهی، دولت، قبال سربازان، محاصره، ده ها،تروریستان، طالب، ارزگان