بولدوک، آمریکا، افغانستان، حضور، گروه های تروریستی، شکل گیری، مداخله، خروج