بازداشت، دوتن، اتهام، قاچاق، 480 کیلوگرام مواد مخدر، پروان