سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

امنیت ملی 9 تروریسیت را در قندهار دستگیر کرد