سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

امنیت ملی، دستگیری، تروریتسان، پاکستانی