سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

امریکا قبل از سال 2014 از کشور خارج می شود