سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

امریکا- ایران- حمله- اوباما- میزان