سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

امریکا، تعطیلی سفاتخانه ها، 13 اسد