سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

امتحان،

امتحان تثبیت سویه و ارزیابی علمی اعضای مسلکی دادستانی آغاز شد

اصلاحات در تمام عرصه ها بخصوص در ادارات عدلی و قضایی کشور از خواست های اساسی مردم افغانستان است و آوردن اصلاحات و تطبیق آن از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی خوانده شده است.