افغانستان 74 درصد مواد مخدر دنیا را در سال 2012 در افغانستان توید شده