سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

افزایش، 32 درصدی، صادرات، افغانستان