سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

اعتصاب کنندگان زندان پلچرخی؛نبود امکانات کافی و عدم رسیدگی به خواسته هایشان