سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

اعتراف وزارت خارجه اسرائیل به ارتباط پنهانی با حکام عرب