سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

اعتراض، جامعه مدنی، فاریاب، بدترشدن، اوضاع امنیتی