جستجو: " اسماعیل خان شکور، قومندان، امنیه، ولسوالی مقر، بادغیس، کشته "

صفحه 1 از 11