اسرائیل بالاترین نرخ فقر را در میان کشورهای عضو OECD داراست