اردوغان با ترانزیت تروریست؛ اروپا را تابع خود کرده است